Výběrové řízení na rezidenční místo

BIVAMED s.r.o. vyhlašuje dle vyhlášky 186/2009 Sb. Výběrové řízení na rezidenční místo.

 

Vyhlašovatel: BIVAMED s.r.o. IČO: 29193206

Nádražní řádek 674/26, 695 01 Hodonín

 

Jedno rezidenční místo ve specializačním oboru Všeobecné praktické lékařství

Lhůta podání přihlášek je od 1.7.2024 do 31.7.2024

Místo podání přihlášky je adresa vyhlašovatele nebo elektronicky na email: Bivamed@email.cz nebo do datové schránky vyhlašovatele: av2i23g, vždy na předepsaných formulářích. K dispozici na odkazu: Informace k výběrovému řízení – RM 2024 – Ministerstvo zdravotnictví (gov.cz) (příloha 3-přihláška a příloha 4-osobní dotazník)

Kritéria hodnocení uchazečů budou bodová ve třech oblastech:

 1.  zájem o práci v daném oboru 1 – 10 bodů
 2. zájem o výkon povolání v daném regionu 1 – 10 bodů
 3. předpoklady a znalosti důležité z hlediska oboru 1 – 10 bodů
 4. komunikační schopnosti 1 – 10 bodů

(kdy 1 je nejhorší a 10 nejlepší výsledek) maximum 40bodů –  vybrán bude uchazeč s nejvyšším celkovým počtem bodů

Seznam dokladů, které uchazeč musí doložit je dán dle vyhlášky 186/2009 Sb,  § 4 odst. 2, jedná se o:

 •           a) vyplněný osobní dotazník,
 •          b) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
 •          c) výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců
 •          d) neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 •          e) neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti, nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
 •          f) je-li lékařem, zubním lékařem nebo farmaceutem, potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 •         g) přehled odborné praxe.

V Hodoníně dne 1.7.2024

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *